U opštini Temerin je do septembra 2020. godine usluga LIČNOG PRATIOCA ZA DECU bila  poverena pružaocu usluge Centru usluga socijalne podrške ''Suncokret'', a nakon sprovedenog postupka javne nabavke od septembra 2020. godine uslugu pruža ''Niveus tim''.
Centar za socijalni rad odlučuje o pravu korišćenja ove usluge.
Ciljna grupa: Lični pratilac dostupan je detetu sa invaliditetom odnosno sa smetnjama u razvoju, kome je potrebna podrška za zadovoljavanje osnovnih potreba u svakodnevnom životu u oblasti kretanja, održavanja lične higijene, hranjenja, oblačenja i komunikacije sa drugima, pod uslovom da je uključeno u vaspitno-obrazovnu ustanovu, odnosno školu, do kraja redovnog školovanja, uključujući završetak srednje škole. 
Lični pratilac je dostupan deci  sa prebivalištem na teritoriji opštine Temerin.
Osnovna svrha angažovanja ličnog pratioca deteta: je pružanje detetu odgovarajuće individualne praktične podrške radi uključivanja u redovno školovanje, i aktivnosti u zajednici, radi uspostavljanja što većeg nivoa samostalnosti.
Rad ličnih pratilaca deteta mora biti u skladu sa važećim Pravilnikom o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite.