NASILJE U PORODICI

Nasilje u porodici, prema odredbama Zakona o sprečavanju nasilja u porodici (2016), jeste akt fizičkog, seksualnog, psihičkog ili ekonomskog nasilja učinioca prema licu sa kojim se učinilac nalazi u sadašnjem ili ranijem bračnom ili vanbračnom ili partnerskom odnosu ili prema licu sa kojim je krvni srodnik u pravoj liniji, a u pobočnoj liniji do drugog stepena ili sa kojim je srodnik po tazbini do drugog stepena ili kome je usvojitelj, usvojenik, hranjenik ili hranitelj ili prema drugom licu sa kojim živi ili je živeo u zajedničkom domaćinstvu. 

Svako mora da policiji ili javnom tužiocu prijavi bez odlaganja nasilje u porodici ili neposrednu opasnost od njega.

Državni i drugi organi, organizacije i ustanove obavezni su da neodložno prijave policiji ili javnom tužiocu svako saznanje o nasilju u porodici ili neposrednoj opasnosti od njega.

Zakon o socijalnoj zaštiti, kao posebnu grupu korisnika socijalne zaštite definiše grupu lica za koju postoji opasnost da će postati žrtva ili ako su žrtve zlostavljanja, zanemarivanja, nasilja i eksploatacije. Obaveza centra za socijalni rad - organa strateljstva je da pruži propisanu zaštitu ovim korisnicima.