Svrha socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima je da podstakne socijalnu integraciju lica koja se nalaze u posebnim životnim okolnostima i kojima je osim materijalnih sredstava potrebna i ostala posebna podrška za kvalitetan samostalan i aktivan život u zajednici. Objekti namenjeni za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima su u vlasništvu lokalne samouprave, a data su na upravljanje i namensko korišćenje pružaocu usluge i namenjeni su isključivo za rešavanje problema socijalno ugroženih građana.
Korisnik, niti članovi njegovog domaćinstva ne mogu steći mogućnost otkupa/zakupa jedinice koju koriste.
Korisnik ima pravo na korišćenje usluge socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima dok traju uslovi pod kojima su to pravo ostvarili, odnosno dok se nalaze u stanju socijalne potrebe.
Objekti su namenjeni da u dugom vremenskom periodu pomažu lokalnoj zajednici u rešavanju problema njenih socijalno ugroženih građana.
Odlukom o socijalnoj zaštiti na teritoriji opštine Temerin, Pravilnikom o socijalnom stanovanju u zaštićenim uslovima, kao i ugovorom sa korisnikom je regulisano da  korisnik usluge i/ili član njegove porodice (koji je u zakonskoj obavezi i/ili koji je dao izjavu o snošenju troškova smeštaja) preuzima obavezu da, iz dela prihoda koji prevazilaze nivo socijalne sigurnosti plaća srazmerni deo troškova za utrošenu električnu energiju, grejanje i komunalne usluge.

Ukupan broj objekata koji je namenjen za pružanje usluge socijalnog stanovanja u zašićenim uslovima je 10 (deset). Četiri objekta se nalaze u ulici Kokai Imre, dva u ulici Jožef Atile, jedan u ulici Radnička, jedan u ulici Tančić Mihalja, a dva u Treće Krajiške proleterske brigade. 

Pravilnik o socijalnom stanovanju u zaštićenim uslovima 2014