Na osnovu Zaključka Opštinskog veća broj 06-1/23-212-10-01od 01.12.2023. godine Komisija za utvrđivanje prava na dodelu subvencije u vidu energetskih vaučera raspisuje

JAVNI POZIV ZA DODELU SUBVENCIJE U VIDU ENERGETSKIH VAUČERA


1.  PREDMET JAVNOG POZIVA

Javni poziv se raspisuje za izbor korisnika za dodelu subvencije-energetskih vaučera.
Energetskim vaučerom u smislu ovog Javnog poziva smatra se vaučer kojim se vrši plaćanje računa za utrošenu toplotnu energiju, prirodni gas ili ogrevnog drveta , briketa, peleta i uglja.
Rok važenja vaučera je mesec dana od izdavanja istog.
Vrednost vaučera je 10.000,00 dinara,  a za korisnike koji su energetski ugroženi kupci u skladu sa Uredbom o energetski ugroženom kupcu i korisnici jednokratne novčane pomoći u vidu ogrevnog drveta, koje dodeljuje Centar za socijalni rad 3.000,00 dinara.

  2. USLOVI ZA OSTVARIVANJE ENERGETSKIH VAUČERA
                  

Uslovi za dodelu energetskih vaučera su sledeći:

           - prebivalište na teritoriji opštine Temerin
           - ukupan mesečni prihod po članu domaćinstva ne prelaze 25.000,00 dinara;

       3. POTREBNA DOKUMENTACIJA

 • Uz propisan obrazac prilažu sledeća dokumenta:
 • fotokopiju ili očitanu ličnu kartu svih članova domaćinstva, za maloletna lica izvod iz matične knjige rođenih
  dokaz o mesečnim prihodima i to:
  za zaposlena lica: potvrdu o ostvarenim prihodima u mesecu koji prethodi mesecu podnošenja zahteva
  za penzionere. ček od penzije za mesec koji prethodi mesecu podnošenja zahteva
  za nezaposlena lica: uverenje o nezaposlenosti  NSZ ili potvrdu da lice nije prijavljeno na osiguranje koje izdaje REPublički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje
 • fotokopiju računa za utrošak energenta od strane JP"Gas" Temerin ili JKP"Temerin" Temerin za mesec koji prethodi mesecu podnošenja zahteva
 • izjava da li je podnosilac zahteva korisnik subvencije po Uredbi o energetski zaštićenom kupcu i jednokratne novčane pomoći u vidu ogrevnog drveta koje dodeljuje centar za socijalni rad
 • račun za refundaciju za ogrevno drvo, briket, pelet, ugalj  ukoliko podnosilac zahteva koristi navedene energente

Komisija zadržava pravo da pored navedenih dokumenata zatraži i druga po potrebi, poput : fotokopija indeksa, potvrda poreske uprave o obavljanju samostalne delatnosti i sl.

4. PRIJAVA NA JAVNI POZIV

Javni poziv za dodelu energetskih vaučera se objavljuje na zvaničnim internet stranicama i oglasnim tablama opštine Temerin i Centra za socijalni rad.

5. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Rok za podnošenje prijave na Javni poziv je  je od 01.12.2023. godine do 15.12.2023. godine, odnosno do utroška sredstava.

Zainteresovani podnose prijavni obrazac sa pratećom dokumentacijom u Opštini Temerin, Novosadska 326, šalter 4.

6. DODELA VAUČERA

Komisija utvrđuje rang listu korisnika subvencija i sačinjava predlog odluke za dodelu subvencija.
Odluku o dodeli subvencija donosi Opštinsko veće opštine Temerin.