Republika Srbija
AP Vojvodina
Centar za socijalni rad opštine Temerin
Temerin,ul.Novosadska br.403
Tel/faks:021/843-550
E-mail:
Datum:25.05.2020.godine

   Na osnovu člana 124.Zakona o socijalnoj zaštiti(„Službeni glasnik Republike Srbije“ ,br.24/2011) i člana  22. Statuta Centra za socijalni rad opštine Temerin, (broj:55100-3-399/2018 od 20.09.2018.godine),  Upravni odbor Centra za socijalni rad opštine Temerin, raspisuje

 

JAVNI KONKURS ZA IMENOVANJE DIREKTORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINE TEMERIN


1.Za direktora Centra za socijalni rad opštine Temerin             
može biti imenovan  državljanin Republike Srbije, koji je stekao visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine i odgovarajući akademski, odnosno stručni naziv utvrđen u oblasti pravnih, ekonomskih, psiholoških, pedagoških i andragoških i socioloških nauka, odnosno stručni naziv diplomirani socijalni radnik i ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci,
 2.Mandat direktora za socijalni rad opštine Temerin traje četiri godine.
 3. Kandidati uz prijavu dostavljaju:
-prijavu,svojeručno potpisanu,sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu;
-orginal ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu;
-orginal ili overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih;
-orginal ili overenu fotokopiju dokaza o odgovarajkućoj stručnoj spremi (orginal ili fotokopija diplome)
-dokaz o radnom iskustvu-  najmanje pet godina radnog iskustva u struci,
- uverenje da kandidat nije osuđivan;
-uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak  odnosno da nije podnet zahtev za sprovođenje israge ili određenih istražnih radnji, da nije podignura optužnica ili optužni predlog za krivična dela za koja se gonjenjem preuzima po službenoj dužnosti;
- lekarsko uverenje opšte zdravstvene sposobnosti, po odabiru kandidata.
 4. Kandidat za direktora Centra za socijalni rad opštine Temerin uz propisanu dokumentaciju podnosi Program rada za mandatni period na koji se vrši izbor.
 5.  Rok za podnošenje prijave na konkurs je 8 (osam) dana i počinje narednog dana od dana oglašavanja javnog konkursa u Listu ''Poslovi''.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

  6. Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti  na adresu: Centar za socijalni rad opštine Temerin, ul. Novosadska br.403, 21235 Temerin ''Za javni konkurs za imenovanje direktora''.

Ovaj javni konkurs se objavljuje na oglasnoj tabli Centra za socijalni rad opštine Temerin, u dnevnom listu Dnevnik i u listu Nacionalne službe za zapošljavanje ''Poslovi''.


              

                                                                                                                                            
                                                                                          Predsednik Upravnog odbora
                                                                                              Tanja  Nasifović