Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2., člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br.124/2012,14/2015 i 68/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti, broj 55100-3-378/2016 od 21.11.2016. godine


Centar za socijalni rad opštine Temerin


upućuje 

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

1.Naručilac

Centar za socijalni rad opštine Temerin poziva sve zainteresovane ponuđače  da pripreme  i podnesu  ponude u skladu sa zakonom, konkursnom dokumentacijom  i pozivom.

2.Predmet javne nabavke:
 Predmet javne nabavke je dobro - nabavka putničkog motornog vozila, a prema specifikaciji i karakteristikama datim u Konkursnoj  dokumentaciji.
   
Šifra opšteg rečnik javne nabavke -  34110000   

3.Pravo učešća imaju svi ponuđači registrovani za predviđenu delatnost, koji ispunjavaju  obavezne i dodatne uslove iz člana 75. i  76. Zakona o javnim nabavkama («Sl. glasnik RS» br. 124/12, 14/2014 i 68/2015), a koji dostave sva dokumenta navedena u Konkursnoj dokumentaciji.
Ponude se pripremaju i podnose u skladu sa konkursnom dokumentacijom i pozivom za podnošenje ponuda. Ponuđači su dužni da podnesu ponudu za celokupnu nabavku.
Ponuda po partijama nije dozvoljena. Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.


4.Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresu gde je konkursna dokumentacija dostupna:
Konkursna dokumentacija može se preuzeti  sa Portala javnih nabavki, na  internet stranici naručioca  www.csrtemerin.rs  i lično uz pismeno ovlašćenje svog predstavnika u prostorijama Centra za socijalni rad opštine Temerin,ul.Novosadska br.403, sa prethodnom najavom od jednog dana na broj telefona    021/843-511.


5.Rok i način podnošenja ponude :
Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do  29.11.2016. godine do  12,00 časova, na adresu  Centra za socijalni rad opštine Temerin, ul. Novosadska br. 403, 21235  Temerin.
Naručilac će, po prijemu određene ponude, naznačiti datum i sat njenog prijema i ponuđaču će, na njegov zahtev, izdati potvrdu o prijemu. Ponuda koju naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda, odnosno koja je primljena po isteku dana i sata do kojeg se ponude mogu podnositi, smatraće se neblagovremenom.
Naručilac će, nakon okončanja postupka otvaranja ponuda, neblagovremenu ponudu vratiti neotvorenu ponuđaču, sa naznakom da je podneta neblagovremeno.
U roku za podnošenje ponuda ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu, na način koji je određen za podnošenje ponude. Ponuđač je dužan da jasno naznači koji deo ponude menja. Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može da povuče niti da menja svoju ponudu.
Ponuda se podnosi neposredno (lično) ili putem pošte, na pomenutu adresu naručioca, s tim da će ponuđač na koverti ili kutiji naznačiti sledeće:
«NE OTVARATI-PONUDA za javnu nabavku dobra – nabavka putničkog motornog vozila JNMV 2/2016»
Ponuđač podnosi ponudu u zatvorenoj koverti overenoj pečatom i na poleđini koverte navodi svoj tačan naziv i adresu, telefon ponuđača, , e-mail adresu kao i ime i prezime ovlašćenog lica za kontakt. Ponuda treba da bude povezana trakom u celini i zapečaćena, tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamenjivati pojedinačni listovi.
Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.
Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.
Naručilac je dužan da odbije sve ponude koje su podnete suprotno zabrani iz člana 87. stav 4. Zakona o javnim nabavkama.

6.Kriterijum, elementi kriterijuma za ocenjivanja ponuda :
Kriterijum za ocenjivanje ponuda  je ''najniža ponuđena cena'' uz ispunjenost uslova iz konkursne dokumentacije.

Rezervni element kriterijuma„Najniža ponuđena cena“: Ukoliko dve ili više ponuda imaju isti ponuđenu cenu, biće izabrana ponuda onog ponuđača koji bude izvučen žrebom u prisustvu članova komisije i predstavnika ponuđača.
7.Rok u kojem će naručilac doneti  odluku o izboru najpovoljnije ponude:
Odluku o dodeli  ugovora, koja će biti obrazložena, naručilac će doneti u roku od pet dana  od javnog otvaranja  ponuda i biće dostavljena svim ponuđačima u roku od tri dana  od dana  njenog donošenja.
8.Mesto, vreme i način otvaranja ponuda:
Javno otvaranje ponuda izvršiće se 29.11.2016. godine u 12,30 časova u prostorijama Centra za socijalni rad opštine Temerin.
Pre početka postupka javnog otvaranja ponuda, predstavnici ponuđača, koji će prisustvovati postupku otvaranja ponuda, dužni su da naručiocu predaju pismena punomoćja, na osnovu kojih će dokazati ovlašćenja za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda.

9.Rok u kojem će naručilac doneti  odluku o izboru najpovoljnije ponude:
Odluku o dodeli  ugovora, koja će biti obrazložena, naručilac će doneti u roku od pet dana  od javnog otvaranja  ponuda i biće dostavljena svim ponuđačima u roku od tri dana  od dana  njenog donošenja.

10.Lice za kontakt
U periodu određenom za pripremu  i dostavljanje ponuda, za sve informacije zainteresovani se mogu obratiti predsedniku komisije Magdolni Čomić, na broj 021/843-511.

11.Ostale informacije:
Naručilac je dužan da obustavi postupak javne nabavke ukoliko nisu ispunjeni uslovi za dodelu ugovora iz čl.107. zakona o javnim nabavkama.
Naručilac zadržava pravo da odustane od predmetne javne nabavke. Naručilac može da obustavi postupak javne nabavke iz objektivnih i dokazivih razloga koji se nisu mogli predvideti u vreme pokretanja postupka i koji onemogućavaju da se započeti postupak okonča, odnosno usled kojih je prestala potreba naručioca za predmetnom javnom nabavkom zbog čega se neće ponavljati u toku iste budžetske godine, odnosno narednih 6 meseci.

Ovaj Poziv i Konkursna dokumentacija objaviće se na Portalu uprave za javne nabavke Beograd i internet stranici naručioca