Svrha socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima je da podstakne socijalnu integraciju lica koja se nalaze u posebnim životnim okolnostima i kojima je osim materijalnih sredstava potrebna i ostala posebna podrška za kvalitetan samostalan i aktivan život u zajednici.

Objekti namenjeni za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima su u vlasništvu lokalne samouprave, a data su na upravljanje i namensko korišćenje pružaocu usluge i namenjeni su isključivo za rešavanje problema socijalno ugroženih građana.
Korisnik, niti članovi njegovog domaćinstva ne mogu steći mogućnost otkupa/zakupa jedinice koju koriste.
Korisnik ima pravo na korišćenje usluge socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima dok traju uslovi pod kojima su to pravo ostvarili, odnosno dok se nalaze u stanju socijalne potrebe.
Objekti su namenjeni da u dugom vremenskom periodu pomažu lokalnoj zajednici u rešavanju problema njenih socijalno ugorženih građana.
Odlukom o socijalnoj zaštiti na teritoriji opštine Temerin, Pravilnikom o socijalnom stanovanju u zaštićenim uslovima, kao i ugovorom sa korisnikom je regulisano da  korisnik usluge i/ili član njegove porodice (koji je u zakonskoj obavezi i/ili koji je dao izjavu o snošenju troškova smeštaja) preuzima obavezu da, iz dela prihoda koji prevazilaze nivo socijalne sigurnosti plaća srazmerni deo troškova za utrošenu električnu energiju, grejanje i komunalne usluge.

Pravilnik o socijalnom stanovanju u zaštićenim uslovima

ODLUKA O KUĆNOM REDUPružalac usluge  Dnevnog centra za decu i roditelje je Centar za socijalni rad opštine Temerin (u daljem tekstu: Centar za socijalni rad) u namenskom objektu na adresi Pap Pavla br.1 Temerin.
Usluge mogu da se pružaju, ako za to postoje uslovi i da su u skladu sa najboljim interesima korisnika, i van namenskog objekta u lokalnoj zajednici.
Centar za socijalni rad organizuje uslugu Dnevnog centra u okviru organizacione jedinice koja se bavi lokalnim pravima i uslugama.
Usluge Dnevnog centra obezbeđuje se za decu  i mlade  uzrasta od 3 – 30 godina sa lakom  ili  umerenom mentalnom ometenošću, fizičkom ometenošću, deca obolela od autizma, poremećajem govora  i  višestukom ometenošću, ako je  u zavisnosti od stepena  i vrste ometenosti, mogućnosti i potreba ovih lica  i iz drugih razloga, ovakav oblik zaštite najcelishodniji.
Usluge Dnevnog centra mogu koristiti lica čije je prebivalište / boravište na teritoriji opštine Temerin.

Svrha usluga Dnevnog centra sastoji  se  u unapređenju kvaliteta života korisnika u vlastitoj socijalnoj sredini kroz održanje i razvijanje socijalnih, psiholoških i  fizičkih  funkcija i veština.
Deci i mladima sa smetnjama u razvoju u okviru usluge Dnevnog centra obezbeđuje se dnevni boravak, socijalne, edukativne, rehabilitacione usluge, logopedske usluge, osposobljavanje za rad i radno –okupacione aktivnosti, kulturno zabavne i rekreativne aktivnosti prema njihovim sposobnostima, sklonostima i ispoljenom interesovanju kao i  rad na ublažavanju posledica smetnji u razvoju i psihosocijalna podrška njihovim  porodicama.  
Svojim sadržajem usluge spadaju u domen prevencije, stimulacije, nege, reintegracije, rehabilitacije, inkluzije i edukacije.
Stručnim radom u Dnevnom centru obezbeđuje se  osposobljavanje dece i  omladine sa smetnjama u razvoju za staranje o svojim neposrednim, svakodnevnim potrebma, osposobljavanje za što  samostalniji  i nezavisniji život i rad, razvijanje očuvanih  sposobnosti, razvoj  psihomotronih  sposobnosti, razvijanje higijenskih, radnih i  drugih navika, razvijanje govornih i drugih potencijala i osposobljavanje za komunikaciju sa sredinom, saradnja sa roditeljima i instiucijama a korisnici se podstiču na aktivno učešće u programima usluga u skladu sa  svojim mogućnostima.

Ostvarivanje prava na korišćenje usluge Dnevnog centra vrši se na osnovu rešenja Centra za socijalni rad o priznavanju prava na korišćenje usluge Dnevnog centra.
Centar za socijalni rad vrši preispitivanje prava, praćenje i evidentiranje pruženih usluga.

 

PRAVILNIK ZA USLUGU DNEVNOG CENTRA ZA DECU I MLADE

Ovaj poseban vid materijalne pomoći predviđen je Zakon o socijalnom staranju kao sredstvo za hitnu pomoć licima u stanju socijalne potrebe. Zakon o socijalnoj zaštiti predviđa pružanje jednokratne novčane pomoći i pomoći u naturi kao vid podrške licima u stanju socijalne potrebe, s tim što poslove oko pružanja novčane pomoći poverava centru za socijalni rad a pružanje pomoći u naturi jedinicama lokalne samouprave (opštinama i gradovima). S obzirom na to da Zakon jedinicama lokalne samouprave poverava detaljnije regulisanje načina i postupka za ostvarivanje ovog vida pomoći,  obim i dostupnosst jednokrante novčane pomoći se razlikuju od opštine do opštine. Od njihove procene  praktično zavisi šta će se u određenoj opštini smatrati stanjem socijalne potrebe tj. kojim će se kategorijama ugroženih lica i u kojim životnim situacijama odobriti jednokratna novčana pomoć. Zakonom je visina ove pomoći u svakom slučaju ograničena na iznos prosečne mesečne zarade u jednici lokalne samouprave u kojoj se daje.

 

 

Pravo na jednokratnu pomoć imaju lica ili porodice koje se nalaze u stanju socijalne potrebe, odnosno u stanju teške materijalne situacije koju ne mogu samostalno prevazići.

Usluga smeštaja obezbeđuje se smeštajem korisnika u:

    srodničku, hraniteljsku i drugu porodicu za decu, odrasle i starije,
    dom za smeštaj korisnika, uključujući male domske zajednice,

 

 

Aktivnosti usluge pomoć u kući usmerene su ka jačanju, razvijanju i očuvanju potencijala korisnika, odnosno pripremi korisnika za održiv nezavisan život.
Aktivnosti usluge pomoći u kući realizuju se u skladu sa svrhom usluge, karakteristikama korisničke grupe, kapacitetima korisnika, individualnim planom i, u skladu sa procenom potreba korisnika i obuhvataju sledeće:

 

 1. Pomoć u obezbeđivanju ishrane, uključujući po potrebi: nabavku namirnica, obezbeđivanje gotovih obroka, priprema lakih obroka, priprema osvežavajućih napitaka;
2. Pomoć u održavanju lične i higijene stana, uključujući po potrebi: pomoć pri oblačenju i svlačenju, umivanju, kupanju, pranju kose, češljanju, brijanju, sečenju noktiju, pranju i održavanju posteljine, odeće i obuće, održavanju čistoće prostorija, sudova i uređaja u domaćinstvu;
3. Pomoć u zagrevanju prostorija, uključujući po potrebi: loženje vatre, čišćenje peći, pomoć u nabavci ogreva;
4. Pomoć u zadovoljavanju socijalnih, kulturno-zabavnih i drugih potreba, uključujući po potrebi: pomoć pri kretanju unutar i van kuće, nabavku novina i knjiga, iniciranje socijalnih kontakata i uključivanje korisnika u prigodne kulturne aktivnosti u lokalnoj zajednici, staranje o plaćanju el. energije, telefona, komunalija i sl;
5. Pružanje podrške prilikom transporta radi odlaska u zdravstvene, obrazovne, verske i druge ustanove;
6. Posredovanje u obezbeđivanju različitih vrsta usluga, uključujući po potrebi: posredovanje u popravci vodovodnih, električnih i drugih instalacija, stolarije, uređaja za domaćinstvo, krečenju stana i drugih usluga;
7. Pružanje osnovne zdravstvene nege, uključujući po potrebi: kontrola uzimanja lekova, kontrola vitalnih funkcija (merenje krvnog pritiska, temperature, pulsa, nivoa šećera u krvi), pomoć pri kretanju, odlasku i korišćenju toaleta, jednostavna masaža, davanje lekova u oči/uši/nos, nega dekubitusa, nabavka lekova prepisanih od strane kvalifikovanih medicinskih stručnjaka, odvođenje na lekarske preglede;
8. Saniranje i negu manjih povreda;
9. Usluge stručnog radnika: savetodavni rad, pomoć i ostvarivanje određenih prava iz oblasti socijalno-zdravstvene zaštite, psihosocijalna podrška.

Pravilnik za pomoć u kući

Centar za socijalni rad nakon prijema zahteva za uslugu pomoć u kući odlučuje o istom i izdaje uput korisniku. Uslugu pomoći u kući pruža ovlašćeni pružalac usluge.

 

Attachments:
Download this file (ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА ЗА ПОМОЋ У КУЋИ.doc)Obrazac zahteva za pomoć u kući[Obrazac zahteva za pomoć u kući]89 kB
 

 

Usluge i prava koje građani ostvaruju, a koje se finansiraju iz budžeta Republike Srbije su:
 Usluge i prava koje finansira lokalna samouprava
 • jednokratna novčana pomoć
 • trenutna novčana pomoć
 • posebna novčana pomoć
 • naknada troškova pogrebnih usluga
 • naknada troškova prevoza
 • naknada troškova ishrane
 • naknada troškova dnevnog boravka
 • naknada troškova za udžbenike i pribor
 • pravo na opremu za smeštaj korisnika u ustanovu socijalne zaštite ili porodicu
 • naknada troškova privremenog smeštaja u prihvatilištu i prihvatnoj stanici
 • naknada troškova socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima
 • naknada  troškova socijalne ishrane.
 • pomoć u kući
 • socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima
 • dnevnog centar za decu i mlade
 • mobilni tima radi neodložnih intervencija i smeštaja u kriznim situacijama pojedinca i porodice
 • personalni asistent
 • savetovalište za brak i porodicu