Pravo  imaju lica koja su pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica ostvarila po propisima socijalne zaštite ili po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju i kod kojih je utvrđeno telesno oštećenje ili organski trajni poremećaj neurološkog i psihičkog tipa od 100% po jednom osnovu ili više oštećenja, s tim da nivo oštećenja iznosi 70% i više procenata po najmanje dva osnova.

Lica koja su pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica ostvarila po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju pravo na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica ostvaruju u visini razlike uvećanog dodatka za pomoć i negu  drugog lica i iznosa ostvarene naknade po propisima penzijskog i invalidskog osiguranja.

Potrebna dokumentacija

•    zahtev

•    nalazi lekara specijalista

•    kopija lične karte i lična karta na uvid

•    za osiguranike RF PIO dokaz o ostvarenom pravu na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica

•    za osiguranike RF PIO dokaz o postojanju telesnog oštećenja u navedenim procentima (ukoliko ga poseduju)

Za više informacija obratite se Centru za socijalni rad opštine Temerin na telefon 021/843-511.

 Pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica ima osoba kojoj je zbog prirode i težine stanja, telesnog ili senzornog oštećenja, intelektualnih poteškoća ili promena u zdravstvenom stanju neophodna nega i pomoć za obavljanje aktivnosti radi zadovoljavanja osnovnih životnih potreba. 

Ovo pravo ostvaruje se u sistemu socijalne zaštite ukoliko to nije moguće po drugom pravnom osnovu.

Potrebna dokumentacija

•    zahtev

•    nalaz lekara specijaliste

•    kopija lične karte i lična karta na uvid

•    uverenje da podnosilac zahteva nije osiguranik RF PIO

Za više informacija obratite se Centru za socijalni rad opštine Temerin na telefon 021/843-511.Smeštaj u ustanovu socijalne zaštite ostvaruje se upućivanjem korisnika u odgovarajuću ustanovu u kojoj se obezbeđuju zbrinjavanje (stanovanje, ishrana, odevanje, nega, pomoć i staranje), vaspitanje i obrazovanje, osposobljavanje za određene radne aktivnosti, zdravstvena zaštita, kao i usluge socijalnog rada.

Procedura smeštaja

Da bi pokrenuli postupak smeštaja korisnika u Ustanovu potrebno je obratiti se Centru za socijalni rad opštine u kojoj je kandidat za smeštaj prijavljen kao stanovnik, gde je potrebno predati zdravstvenu i socijalnu dokumentaciju.

Nakon obrade predmeta CSR dostavlja Ustanovi uput sa potrebnom dokumentacijom. Stručni tim Ustanove razmatra pristigle zahteve. U zavisnosti od potreba budućeg korisnika, njegovog zdravstvenog stanja i slobodnih kapaciteta u Ustanovi, stručni tim predlaže prijem korisnika kao i odgovarajuću organizacionu jedinicu za smeštaj.

 

Za više informacija obratite se Centru za socijalni rad opštine Temerin na telefon 021/843-511.


Zakonom o socijalnoj zaštiti propisano je da pravo na novčanu socijalnu pomoć pripada pojedincu, koji živi sam, odnosno, porodici, koja ostvaruje prihode ispod nivoa socijalne sigurnosti, koji mesečno objavljuje Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike.
Ovo pravo mogu ostvariti građani svih radnih statusa: zaposleni, poljoprivrednici, penzioneri, osobe koje obavljaju samostalnu delatnost, nezaposleni, učenici/studenti, deca predškolskog uzrasta, nesposobni za rad, itd.
Prilikom priznavanja prava na novčanu socijalnu pomoć, centar za socijalni rad uzima u obzir i sledeće činjenice:
• Da podnosilac zahteva nema više od 0,5 hektara zemlje u vlasništvu
• Da nije odbio ponuđeno zaposlenje, stručno osposobljavanje i prekvalifikaciju
• Da posao nije izgubio svojom krivicom
• Da nije prodao ili poklonio svoju imovinu
• Da nema više stambenog prostora
• Da nema zaključen ugovor o doživotnom izdržavanju

Iz ukupnih prihoda koji se obračunavaju izuzeti su: dodatak na decu (do troje dece), dodatak za negu i pomoć drugog lica, naknada za telesno oštećenje, primanja po osnovu nagrada i otpremnina za penziju, kao i primanja iz učeničkog i studentskog standarda. Izuzima se iznos koji se daje za izdržavanje lica koje ne živi zajedno sa porodicom kao njen član (školovanje do 27 godine života).

Potrebna dokumentacija
• Fotokopije ličnih karata za sve punoletne članove porodice,
• Prijave prebivališta za maloletnu decu koje izdaje Policijska stanica,
• Izvod iz matične knjige rođenih za decu i roditelje koji nije stariji od 6 meseci,
• Uverenje o državljanstvu za punoletne članove porodice,
• Potvrdu o ličnom dohodku za zaposlene članove porodice
• Ček od penzije za lica koja su ostvarila pravo na penziju ili potvrdu Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje da lice nije korisnik penzije,
• Uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje za nezaposlene radno sposobne članove porodice,
• Uverenje za decu koja se nalaze na redovnom školovanju ili profesionalnom osposobljavanju
• Uverenje o prihodima za koje se plaća porez iz mesta rođenja i mesta stanovanja
• Uverenje geodetske uprave o posedovanju ili neposedovanju nepokretne imovine iz mesta rođenja i mesta stanovanja.
• Fotokopiju presude o razvodu braka ukoliko je isti razveden,
• Pravosnažnu sudska odluka o izdržavanju srodnika, odnosno sudsko poravnanje zaključeno sa srodnikom u skladu sa „Porodičnim zakonom“ ili dokaz da je kod nadležnog suda pokrenut postupak radi utvrđivanja obaveze izdržavanja od srodnika.
• Fotokopiju rešenja o prestanku radnog odnosa ukoliko je isti prestao u proteklih godinu dana.


© 2021 Art & Blues Family. All Rights Reserved.