Jednokratna novčana pomoć

Ovaj poseban vid materijalne pomoći predviđen je Zakon o socijalnom staranju kao sredstvo za hitnu pomoć licima u stanju socijalne potrebe. Zakon o socijalnoj zaštiti predviđa pružanje jednokratne novčane pomoći i pomoći u naturi kao vid podrške licima u stanju socijalne potrebe, s tim što poslove oko pružanja novčane pomoći poverava centru za socijalni rad a pružanje pomoći u naturi jedinicama lokalne samouprave (opštinama i gradovima). S obzirom na to da Zakon jedinicama lokalne samouprave poverava detaljnije regulisanje načina i postupka za ostvarivanje ovog vida pomoći,  obim i dostupnosst jednokrante novčane pomoći se razlikuju od opštine do opštine. Od njihove procene  praktično zavisi šta će se u određenoj opštini smatrati stanjem socijalne potrebe tj. kojim će se kategorijama ugroženih lica i u kojim životnim situacijama odobriti jednokratna novčana pomoć. Zakonom je visina ove pomoći u svakom slučaju ograničena na iznos prosečne mesečne zarade u jednici lokalne samouprave u kojoj se daje.

 

 

Pravo na jednokratnu pomoć imaju lica ili porodice koje se nalaze u stanju socijalne potrebe, odnosno u stanju teške materijalne situacije koju ne mogu samostalno prevazići.


© 2021 Art & Blues Family. All Rights Reserved.