Dnevni centar za decu i mlade

Pružalac usluge  Dnevnog centra za decu i roditelje je Centar za socijalni rad opštine Temerin (u daljem tekstu: Centar za socijalni rad) u namenskom objektu na adresi Pap Pavla br.1 Temerin.
Usluge mogu da se pružaju, ako za to postoje uslovi i da su u skladu sa najboljim interesima korisnika, i van namenskog objekta u lokalnoj zajednici.
Centar za socijalni rad organizuje uslugu Dnevnog centra u okviru organizacione jedinice koja se bavi lokalnim pravima i uslugama.
Usluge Dnevnog centra obezbeđuje se za decu  i mlade  uzrasta od 3 – 30 godina sa lakom  ili  umerenom mentalnom ometenošću, fizičkom ometenošću, deca obolela od autizma, poremećajem govora  i  višestukom ometenošću, ako je  u zavisnosti od stepena  i vrste ometenosti, mogućnosti i potreba ovih lica  i iz drugih razloga, ovakav oblik zaštite najcelishodniji.
Usluge Dnevnog centra mogu koristiti lica čije je prebivalište / boravište na teritoriji opštine Temerin.

Svrha usluga Dnevnog centra sastoji  se  u unapređenju kvaliteta života korisnika u vlastitoj socijalnoj sredini kroz održanje i razvijanje socijalnih, psiholoških i  fizičkih  funkcija i veština.
Deci i mladima sa smetnjama u razvoju u okviru usluge Dnevnog centra obezbeđuje se dnevni boravak, socijalne, edukativne, rehabilitacione usluge, logopedske usluge, osposobljavanje za rad i radno –okupacione aktivnosti, kulturno zabavne i rekreativne aktivnosti prema njihovim sposobnostima, sklonostima i ispoljenom interesovanju kao i  rad na ublažavanju posledica smetnji u razvoju i psihosocijalna podrška njihovim  porodicama.  
Svojim sadržajem usluge spadaju u domen prevencije, stimulacije, nege, reintegracije, rehabilitacije, inkluzije i edukacije.
Stručnim radom u Dnevnom centru obezbeđuje se  osposobljavanje dece i  omladine sa smetnjama u razvoju za staranje o svojim neposrednim, svakodnevnim potrebma, osposobljavanje za što  samostalniji  i nezavisniji život i rad, razvijanje očuvanih  sposobnosti, razvoj  psihomotronih  sposobnosti, razvijanje higijenskih, radnih i  drugih navika, razvijanje govornih i drugih potencijala i osposobljavanje za komunikaciju sa sredinom, saradnja sa roditeljima i instiucijama a korisnici se podstiču na aktivno učešće u programima usluga u skladu sa  svojim mogućnostima.

Ostvarivanje prava na korišćenje usluge Dnevnog centra vrši se na osnovu rešenja Centra za socijalni rad o priznavanju prava na korišćenje usluge Dnevnog centra.
Centar za socijalni rad vrši preispitivanje prava, praćenje i evidentiranje pruženih usluga.

 

PRAVILNIK ZA USLUGU DNEVNOG CENTRA ZA DECU I MLADE


© 2021 Art & Blues Family. All Rights Reserved.