CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINE TEMERIN

TU SMO ZBOG VAS

Centar za socijalni rad je ključna institucija socijalne zaštite u lokalnoj zajednici.

O čemu odlučuje Centar za socijalni rad?

U vršenju javnih ovlašćenja, centar odlučuje o:

 1. ostvarivanju prava na materijalno obezbeđenje;
 2. ostvarivanju prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica;
 3. ostvarivanju prava na pomoć za osposobljavanje za rad;
 4. ostvarivanju prava na smeštaj u ustanovu socijalne zaštite;
 5. ostvarivanju prava na smeštaj odraslog lica u drugu porodicu;
 6. hraniteljstvu;
 7. usvojenju;
 8. starateljstvu;
 9. određivanju i promeni ličnog imena deteta;
 10. merama preventivnog nadzora nad vršenjem roditeljskog prava;
 11. merama korektivnog nadzora nad vršenjem roditeljskog prava.

 Koje poslove obavlja Centar za socijalni rad?

 U vršenju javnih ovlašćenja, centar, u skladu sa zakonom, obavlja sledeće poslove:

 • sprovodi postupak posredovanja - medijacije u porodičnim odnosima (mirenje i nagodba);
 • dostavlja nalaz i stručno mišljenje, na zahtev suda, u parnicama u kojima se odlučuje o zaštiti  prava deteta ili o vršenju, odnosno lišenju roditeljskog prava;
 • dostavlja, na zahtev suda, mišljenje o svrsishodnosti mere zaštite od nasilja u porodici koju je tražio drugi ovlašćeni tužilac;
 • pruža pomoć u pribavljanju potrebnih dokaza sudu pred kojim se vodi postupak u sporu za zaštitu od nasilja u porodici;
 • sprovodi postupak procene opšte podobnosti hranitelja, usvojitelja i staratelja;
 • vrši popis i procenu imovine lica pod starateljstvom;
 • sarađuje sa javnim tužiocem, odnosno sudijom za maloletnike u izboru i primeni vaspitnih naloga;
 • sprovodi medijaciju između maloletnog učinioca i žrtve krivičnog dela;
 • podnosi izveštaj o ispunjenju vaspitnog naloga javnom tužiocu, odnosno sudiji za maloletnike;
 • prisustvuje, po odobrenju suda, radnjama u pripremnom postupku protiv maloletnog učinioca krivičnog dela (saslušanje maloletnog učinioca krivičnog dela, saslušanje drugih lica), stavlja predloge i upućuje pitanja licima koja se saslušavaju;
 • dostavlja mišljenje sudu pred kojim se vodi krivični postupak protiv maloletnika u pogledu činjenica koje se odnose na uzrast maloletnika, činjenica potrebnih za ocenu njegove zrelosti, ispituje sredinu u kojoj i prilike pod kojima maloletnik živi i druge okolnosti koje se tiču njegove ličnosti i ponašanja;
 • prisustvuje sednici veća za maloletnike i glavnom pretresu u krivičnom postupku protiv maloletnog učinioca krivičnog dela;
 • obaveštava sud nadležan za izvršenje zavodske vaspitne mere i organ unutrašnjih poslova kada izvršenje mere ne može da započne ili da se nastavi zbog odbijanja ili bekstva maloletnika;
 • stara se o izvršenju vaspitnih mera posebnih obaveza;
 • proverava izvršenje vaspitne mere pojačanog nadzora od strane roditelja, usvojitelja ili staratelja i ukazuje im pomoć u izvršenju mere;
 • proverava izvršenje vaspitne mere pojačanog nadzora u drugoj porodici i ukazuje pomoć porodici u koju je maloletnik smešten;
 • sprovodi vaspitnu meru pojačanog nadzora od strane organa starateljstva tako što se brine o školovanju maloletnika, njegovom zaposlenju, odvajanju iz sredine koja na njega štetno utiče, potrebnom lečenju i sređivanju prilika u kojima živi;
 • stara se o izvršenju vaspitne mere pojačanog nadzora uz obavezu dnevnog boravaka u ustanovi za vaspitavanje i obrazovanje maloletnika,
 • dostavlja sudu i javnom tužiocu za maloletnike izveštaj o toku izvršenja vaspitnih mera o čijem se izvršenju stara;
 • predlaže sudu donošenje odluke o troškovima izvršenja vaspitnih mera;
 • obavlja druge poslove utvrđene zakonom.

Takođe, centar u vršenju javnih ovlašćenja pruža usluge socijalnog rada i pokreće sudske postupke kada je zakonom na to ovlašćen.

Pokretanje postupka pred centrom za socijalni rad

Centar za socijalni rad osniva jedinica lokalne samouprave. Centar za socijalni rad može se osnovati za teritoriju jedne ili više jedinica lokalne samouprave, o čemu odluku donose nadležni organi tih jedinica lokalne samouprave. Mesna nadležnost centra za socijalni rad utvrđuje se prema prebivalištu korisnika.

Postupak za ostvarivanje prava o kojima u vršenju javnih ovlašćenja rešava centar, pokreće se po službenoj dužnosti ili po zahtevu stranke. Centar će pokrenuti postupak po službenoj dužnosti kada je potrebno doneti odluku o merama starateljske zaštite dece i mladih, odnosno odraslih i starih, kada odlučuje o merama korektivnog nadzora nad vršenjem roditeljskog prava, kao i u drugim slučajevima kada je to zakonom određeno. U upravnim stvarima u kojima je po zakonu ili po prirodi stvari za pokretanje i vođenje postupka potreban zahtev stranke (ostvarivanje prava na materijalno obezbeđenje, na dodatak za pomoć i negu drugog lica i sl.), centar može pokrenuti i voditi postupak samo ako postoji zahtev stranke.

Korisnik, odnosno drugo fizičko ili pravno lice može se obratiti centru lično, telefonskim pozivom ili pisanim putem (poštom ili putem mejla). Osoba zadužena za prvi kontakt sa strankama u centru za socijalni rad je prijemni radnik.

U opisu svog radnog mesta prijemni radnik ima sledeće dužnosti:

 • prima sve zahteve, molbe, obrasce, pritužbe i vodi evidenciju o primljenim dokumentima;
 • razgovara sa osobama koje dođu u centar i sastavlja zapisnik o molbama, zahtevima, pritužbama koje mu stranke usmeno saopštavaju;
 • javlja se na telefon i sastavlja belešku o primljenom pozivu;
 • obaveštava o nadležnostima i proceduri u centru, dužini trajanja postupka, vrsti pomoći i podrške koju centar pruža;
 • saopštava šta je od dokumentacije potrebno da bi se ostvarilo neko pravo;
 • upućuje na pravu adresu ili prosleđuje zahteve odgovarajućim organima ako centar nije nadležan za konkretan problem;
 • proverava da li korisnik koji mu se obraća već ima dosije u centru, a ako nema, otvara dosije.

Stručni radnik na prijemu dužan je da svaki podnesak proceni sa stanovišta prioriteta postupanja i ukoliko oceni da je potrebno neodložno postupanje, preduzima radnje za organizovanje neodložne intervencije. Centar pruža neposredno i u saradnji sa drugim službama i organima u lokalnoj zajednici usluge neodložne intervencije, kada je potrebno zaštititi dete, odraslu ili staru osobu i preduzeti mere za osiguranje bezbednosti, odnosno kada postoje opravdani razlozi da bi nepreduzimanjem hitnih mera i usluga iz nadležnosti centra došlo do ugrožavanja života, zdravlja i razvoja osobe kojoj je potrebna zaštita. U svim drugim slučajevima, stručni radnik na prijemu, nakon izvršene procene, u Prijemni list upisuje predlog prioriteta postupanja i predmet prosleđuje rukovodiocu odgovarajuće službe, odnosno zaduženom voditelju slučaja.

E-mail:

Ko je na mreži: 55 gostiju i nema prijavljenih članova